Hypotheken & Verzekeringen
naadloos afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen!
Algemene voorwaarden
 

Algemene Voorwaarden Van der Meer Hypotheken & Verzekeringen / versie 2019/01


1. Definities

1.1     De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft Van der Meer Hypotheken & Verzekeringen, Meester Steenwegpad 28, 2632 CA te Nootdorp, hierna te noemen: ‘de Intermediair'.

1.2     De wederpartij van de Intermediair betreft de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap met wie de Intermediair een overeenkomst heeft gesloten ofwel aan wie een offerte, berekeningen, (financieel) advies en/of aanbieding al dan niet in concept is gedaan. Alhoewel het om meerdere wederpartijen kan gaan wordt in het navolgende gesproken over ‘De Opdrachtgever '.


2. Toepasselijkheid

2.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk en/of iedere door de Intermediair aan de Opdrachtgever uitgebrachte (concept)offerte, advies en/of aanbieding alsmede op iedere tussen de Intermediair en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten van welke aard ook.

2.2     Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van de Intermediair.

2.3     Afwijkende Algemene Voorwaarden waarnaar de Opdrachtgever bij het afsluiten van een overeenkomst of anderszins verwijst, worden hierbij door de Intermediair integraal verworpen en uitdrukkelijk niet toepasselijk verklaard, behoudens het geval de Intermediair expliciet en onvoorwaardelijk deze afwijkende voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.


3. Inhoud en uitvoering van de werkzaamheden

3.1     Alle door de Intermediair - al dan niet als concept - uitgebrachte offertes, adviezen en/of aanbiedingen, alsmede de daarin door de Intermediair vermelde termijnen en tarieven zijn vrijblijvend, behoudens het geval dat de Intermediair met de Opdrachtgever expliciet en schriftelijk afwijkende condities heeft afgesproken.

3.2     De Intermediair zal zich bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden in voorkomende gevallen inspannen om een specifiek resultaat ten behoeve de Opdrachtgever te bereiken, maar een garantie kan hiervoor niet worden afgegeven.

3.3     De Intermediair heeft de bevoegdheid om een opdracht van de Opdrachtgever te weigeren zonder opgave van de daaraan ten grondslag liggende redenen.

3.4     In geval van digitale of elektronische verzoeken en/of aanvragen van de Opdrachtgever aan de Intermediair, is de Opdrachtgever gehouden te verifiëren dat de betreffende verzoeken en/of aanvragen de Intermediair hebben bereikt, indien de Opdrachtgever geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen van de Intermediair.

3.5     Elektronische en/of digitale, zij het op internet of anderszins, verstrekte informatie door de Intermediair is vrijblijvend van aard en kan niet worden beschouwd als een verstrekt advies, tenzij expliciet anders is bepaald. Persoonlijke toelichting geniet de voorkeur en kan in overleg met de klant ook via email of schriftelijk.


4. Vergoedingen en betaling

4.1     De Intermediair is gehouden om bij het sluiten van de overeenkomst met de Opdrachtgever af te spreken op welke wijze zijn werkzaamheden zullen worden vergoed, voor verzekeringen zal dat standaard op provisiebasis zijn.

Deze vergoeding kan op provisiebasis worden berekend en op basis van een in rekening te brengen uurtarief of vast honorarium aan de Opdrachtgever, zij het dat een combinatie van beide ook mogelijk is.

4.2     Indien en voor zover de vergoeding voor de werkzaamheden van de Intermediair op provisiebasis wordt berekend, wordt het op basis daarvan verschuldigde bedrag zo mogelijk verrekend met een van enige derde partij door de Opdrachtgever te ontvangen bedrag of wordt dit bedrag verdisconteerd in de aan enige derde partij door de Opdrachtgever te betalen premie.

4.3     De administratie van de Intermediair geldt als basis voor de berekening van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen over de door de Intermediair verrichte werkzaamheden, behoudens bewijs van onjuistheid van de administratie.

4.4     Wijzigingen in de vergoedingen als gevolg van door de overheid opgelegde belastingen en/of heffingen worden aan de Opdrachtgever doorberekend.

4.5     De Intermediair is bevoegd om de overeengekomen vergoedingentussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen en/of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn en/of van andere kosten, welke de kostprijs van de door de Intermediair te verrichten werkzaamheden beïnvloeden.

4.6     Betalingen door de Opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na factuurdatum. De Opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van de Intermediair, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.

4.7     Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het factuurbedrag wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is.

4.8     Indien betaling na aanmaning uitblijft, zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belopen van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 25, -.

4.9     Betalingen die door de Opdrachtgever worden verricht, komen in de eerste plaats in mindering op de verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen welke het langst openstaan, ook indien de Opdrachtgever een ander betalingskenmerk zou opgeven.

4.10     Indien een of meer facturen niet tijdig worden voldaan door de Opdrachtgever, kan het de Intermediair zijn werkzaamheden opschorten, met dien verstande dat de Opdrachtgever daarvan vooraf op de hoogte wordt gesteld.


5. Inschakeling derde partijen

5.1     De Intermediair is bevoegd om bij de uitvoering van werkzaamheden derde partijen in te schakelen indien en voor zover de Intermediair dit gezien de aard van de verstrekte opdracht noodzakelijk acht. Zo mogelijk zal de Intermediair hieromtrent de Opdrachtgever op voorhand informeren.

5.2     De kosten die gepaard gaan met het inschakelen van derde partijen zullen door de Intermediair aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.


6. Informatieverstrekking door de Opdrachtgever

6.1     De Opdrachtgever is gehouden om al dan niet op verzoek alle relevante informatie te verstrekken aan de Intermediair die hij nodig heeft voor een zorgvuldige uitvoering van de in opdracht van de Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden.

6.2     De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de door de Opdrachtgever aan de Intermediair verschafte informatie rust bij de Opdrachtgever.

6.3     Indien benodigde informatie, ook na een herhaald verzoek daartoe, niet door de Opdrachtgever wordt verstrekt, is de Intermediair bevoegd om over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de contractueel te verrichten werkzaamheden.


7. Beperking van aansprakelijkheid

7.1     Iedere aansprakelijkheid van de Intermediair, haar bestuurders en haar werknemers bij het uitbrengen van offertes, adviezen en/of aanbiedingen al dan niet in concept alsmede bij de uitvoering van een overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Intermediair wordt uitgekeerd.

7.2     Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaats vinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot € 5.000,- (zegge en schrijven vijfduizend euro) of indien het door de Intermediair in rekening gebrachte factuurbedrag hoger is, tot een bedrag gelijk aan het factuurbedrag, zulks met een maximum van € 6.000,- (zegge en schrijven zesduizend euro).

7.3     De uitvoering door de Intermediair van de overeengekomen werkzaamheden vindt louter plaats ten behoeve van de Opdrachtgever. Aan de verrichte werkzaamheden kunnen door derden geen rechten worden ontleend.

7.4     De navolgende schade wordt door de Intermediair hierbij uitgesloten, behoudens indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens de Intermediair: - schade welke door de Opdrachtgever en/of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet tijdig door de Opdrachtgever verstrekte informatie, dan wel als gevolg van elektronische en/of digitale berichten die de Intermediair niet hebben bereikt. - schade die het gevolg is van fouten in door de Intermediair gebruikte computersoftware en/of andere computerprogrammatuur welke niet kan worden verhaald op de desbetreffende leverancier. - schade die het gevolg is van het door de Opdrachtgever, ondanks herhaalde aanmaning, onbetaald laten van door de Intermediair in rekening gebrachte premies voor door haar, na bemiddeling van de Intermediair afgesloten verzekeringen en/of andere overeenkomsten. - schade die een gevolg is van door de Intermediair op de voet van artikel 5 ingeschakelde derde partijen.


8. Overmacht

8.1     In gevallen van overmacht is de Intermediair niet gehouden tot nakoming van contractuele verplichtingen.

8.2     Onder overmacht worden die situaties begrepen waarin sprake is van buiten toedoen van de Intermediair ontstane essentiële veranderingen in de bij het aangaan van de verplichtingen bestaande omstandigheden. Overmacht doet zich onder meer maar niet uitsluitend voor in geval van brand, werkstaking, oproer en oorlog, alsmede in geval van een toerekenbare tekortkoming door of bij ingeschakelde derde partijen.


9. Beëindiging en ontbinding overeenkomst

9.1     De Opdrachtgever en de Intermediair zijn bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover de andere partij, ook na schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

9.2     De Opdrachtgever is gehouden om betalingsverplichtingen na te komen die ontstaan zijn voor het tijdstip van ontbinding en/of die betrekking hebben op reeds verrichte werkzaamheden.

9.2.1     De Opdrachtgever en de Intermediair zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of in surseance van betaling verkeert of – voor zover sprake is van een rechtspersoon – deze wordt geliquideerd of ontbonden.

9.3     Na het einde van de overeenkomst blijven deze Algemene Voorwaarden, voor zover mogelijk, van kracht.


10. Geheimhouding en Privacy

10.1     De Intermediair en de Opdrachtgever verplichten zich jegens elkaar om alle informatie geheim te houden, welke hen uit hoofde van de met elkaar gesloten overeenkomst bekend is of zal worden en waarvan bekend is of redelijkerwijs bekend kan zijn, dat deze informatie vertrouwelijk is.

10.2     Alle persoonsgegevens die door de Opdrachtgever aan de Intermediair worden verstrekt, zullen door de Intermediair niet worden gebruikt voor of worden verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de te verrichten contractuele werkzaamheden of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden informatieve brieven e.d.. Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige verzendlijst e.d. van de Intermediair, zal de Intermediair de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

10.3     De verplichtingen zoals vermeld onder 10.1 en 10.2 lijden uitzondering in het geval dat op grond van de wet en/of openbare orde de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie (zoals De Nederlandsche Bank of de Autoriteit Financiële Markten) dienen te worden verstrekt.


11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1     Op iedere door de Intermediair aan de Opdrachtgever uitgebrachte voorstel, offerte en/of aanbieding alsmede op iedere tussen de Intermediair en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt dientengevolge ook voor de uitleg en uitvoering van deze Algemene Voorwaarden.

11.2     De Intermediair is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 300.009202. Alle geschillen tussen de Intermediair en de Opdrachtgever welke voortvloeien uit door deze verstrekte voorstellen, offertes en / of aanbiedingen evenals tussen de Intermediair en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, kan op verzoek van de Opdrachtgever ofwel voor bindend advies worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van KiFiD ofwel worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse civiele rechter.

11.3.1     De Intermediair conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 5.000,-- (zegge en schrijven vijfduizend euro) niet te boven gaat.

11.3.2     Wanneer het betreffende geschil een financieel geschil betreft dat het bedrag ad € 5.000,-- (zegge en schrijven vijfduizend euro) te boven gaat, conformeert de Intermediair zich op voorhand niet aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies.


12. Slotbepalingen

12.1     Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze schriftelijk tussen de Intermediair en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

Indien enige clausule van deze Algemene Voorwaarden nietig zou blijken, blijft alleen de betreffende clausule buiten toepassing en behouden alle overige clausules onverkort gelding.


Overtuig uzelf en maak een afspraak met één van onze adviseurs. Van der Meer Hypotheken & Verzekeringen, hét adres voor een hypotheek op maat of een passende verzekering.

AFSPRAAK MAKEN