Kopers en geldgevers kiezen voor NHG

NHG beperkt de financieringsrisico's voor zowel kopers als geldgevers.
Hierdoor bevordert NHG de financieringsbereidheid van geldgevers en de koopbereidheid van consumenten. NHG levert hiermee, ook in een onzekere economie, een belangrijke bijdrage aan het functioneren van de woningmarkt. Momenteel wordt ongeveer 90% van alle aankopen onder de € 320.000 (NHG-kostengrens) gefinancierd met NHG. Vóór de kredietcrisis, was dit nog 60%. Hierdoor blijft het aantal nieuwe NHG's voor de aankoop van woningen onverminderd hoog.

Woningverbetering neemt verder af
Het aantal nieuwe NHG's voor woningverbetering, waaronder energiebesparing, neemt steeds verder af. In de eerste drie kwartalen van 2012 waren dat er 17.100 tegenover 26.200 in dezelfde periode vorig jaar. Deze afname heeft te maken met de nieuwe bankencode waarin de kosten van woningverbetering niet meer volledig mogen worden meegefinancierd, maar tot maximaal de hieruit voortvloeiende waardevermeerdering. De verwachting is dat deze trend zich zal doorzetten, omdat de financieringscapaciteit vanaf 1 januari 2013 door onder meer het lente-akkoord nog verder wordt beperkt.

“Dit is een bedreiging voor de kwaliteit en duurzaamheid van eigen woningen. Met name in de oudere wijken zoals in Rotterdam-Zuid,” zegt Karel Schiffer, algemeen directeur van NHG. “Dit onbedoelde neveneffect van het lente-akkoord kan worden gerepareerd door bij leningen met NHG toe te staan dat woningverbetering volledig kan worden meegefinancierd. Hieraan zijn geen extra kosten en risico's voor het Rijk verbonden”.

NHG-verliezen beheersbaar
Onder invloed van een vooralsnog voortdurende negatieve prijsontwikkeling van koopwoningen is het aantal gedwongen verkopen met verlies verder toegenomen. Tot en met het derde kwartaal van 2012 zijn 2.560 verliesdeclaraties ontvangen. In 2012 waren dat er tot en met het derde kwartaal nog 1.439. Deze weliswaar forse stijging is echter conform de prognoses.

Aanpak verliesbeperking succesvol
Bij dreigende gedwongen verkopen wordt ernaar gestreefd een gedwongen verkoop te voorkomen of het verlies zoveel mogelijk te beperken. Daarbij wordt in overleg met de eigenaar-bewoner en de geldgever allereerst gezocht naar mogelijkheden om de woning te kunnen behouden. Door deze aanpak zijn veel veilingverkopen voorkomen. In een aantal gevallen kon de woning worden behouden; in andere gevallen was sprake van een lager verlies omdat de woning alsnog onderhands via een makelaar kon worden verkocht. Dit beleid zal worden geïntensiveerd.

“De ontwikkeling van de NHG-verliezen is beheersbaar”, stelt Karel Schiffer. “We houden er rekening mee dat de verliezen bij verdere prijsdaling nog verder kunnen oplopen. Daarom heeft het voorkomen en beperken van de verliezen onze hoogste prioriteit”.

Bron: NHG Zoetermeer